สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD

เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการวงเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่ง SME กล้าให้ Standby OD ซึ่งสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชีเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ค้ำประกันโดย บสย.

วงเงินเบิกเกินบัญชี SME กล้าให้ Standby OD 
สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ค้ำประกันโดย บสย.  

 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD

 

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า เป็นต้น
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 •  สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน (เฉพาะวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น) เช่น โฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฯลฯ

กรณีนิติบุคคล

 •  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน/ผู้ค้ำประกันทุกคน/เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ามี)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า เป็นต้น
 • เสำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน (เฉพาะวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น) เช่น โฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฯลฯ
* หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

MLR 9.50 %
MOR 9.08 %
MRR 10.15 %
MAR 7.90 %
MGR 16.55 %

เอกสารสําหรับ ดาวนโหลด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Productcatalog)

ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ SME กล้าให้ Standby OD

ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD

เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการวงเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่ง SME กล้าให้ Standby OD ซึ่งสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชีเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ค้ำประกันโดย บสย.

สินเชื่อ SME กล้าให้ ภายใต้มาตรการ “สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่2”

สินเชื่อภายใต้มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู...

สินเชื่อแบบเช่าซื้อ เครื่องจักร-เครื่องมือ (Hire Purchase)

ค่างวดโปะได้ ผ่อนเครื่องจักรเหมือผ่อนบ้าน